Prayer calendar for Apr 2022 in Salalah

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 05:04
Sunrise 06:19
Dhuhr 12:27
Asr 15:48
Maghrib 18:37
Isha 20:07
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 05:03
Sunrise 06:18
Dhuhr 12:27
Asr 15:48
Maghrib 18:37
Isha 20:07
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 05:02
Sunrise 06:17
Dhuhr 12:27
Asr 15:47
Maghrib 18:37
Isha 20:07
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 05:01
Sunrise 06:16
Dhuhr 12:27
Asr 15:47
Maghrib 18:37
Isha 20:07
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 05:01
Sunrise 06:15
Dhuhr 12:26
Asr 15:46
Maghrib 18:37
Isha 20:07
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 05:00
Sunrise 06:15
Dhuhr 12:26
Asr 15:46
Maghrib 18:38
Isha 20:08
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 04:59
Sunrise 06:14
Dhuhr 12:26
Asr 15:45
Maghrib 18:38
Isha 20:08
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 04:58
Sunrise 06:13
Dhuhr 12:25
Asr 15:45
Maghrib 18:38
Isha 20:08
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 04:57
Sunrise 06:12
Dhuhr 12:25
Asr 15:44
Maghrib 18:38
Isha 20:08
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 04:56
Sunrise 06:12
Dhuhr 12:25
Asr 15:44
Maghrib 18:38
Isha 20:08
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 04:55
Sunrise 06:11
Dhuhr 12:25
Asr 15:43
Maghrib 18:39
Isha 20:09
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 04:55
Sunrise 06:10
Dhuhr 12:24
Asr 15:43
Maghrib 18:39
Isha 20:09
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 04:54
Sunrise 06:10
Dhuhr 12:24
Asr 15:42
Maghrib 18:39
Isha 20:09
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 04:53
Sunrise 06:09
Dhuhr 12:24
Asr 15:42
Maghrib 18:39
Isha 20:09
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 04:52
Sunrise 06:08
Dhuhr 12:24
Asr 15:41
Maghrib 18:39
Isha 20:09
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 04:51
Sunrise 06:07
Dhuhr 12:23
Asr 15:40
Maghrib 18:40
Isha 20:10
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 04:50
Sunrise 06:07
Dhuhr 12:23
Asr 15:40
Maghrib 18:40
Isha 20:10
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 04:50
Sunrise 06:06
Dhuhr 12:23
Asr 15:39
Maghrib 18:40
Isha 20:10
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 04:49
Sunrise 06:05
Dhuhr 12:23
Asr 15:39
Maghrib 18:40
Isha 20:10
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 04:48
Sunrise 06:05
Dhuhr 12:23
Asr 15:38
Maghrib 18:41
Isha 20:11
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 04:47
Sunrise 06:04
Dhuhr 12:22
Asr 15:38
Maghrib 18:41
Isha 20:11
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 04:47
Sunrise 06:03
Dhuhr 12:22
Asr 15:37
Maghrib 18:41
Isha 20:11
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 04:46
Sunrise 06:03
Dhuhr 12:22
Asr 15:37
Maghrib 18:41
Isha 20:11
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 04:45
Sunrise 06:02
Dhuhr 12:22
Asr 15:36
Maghrib 18:42
Isha 20:12
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 04:44
Sunrise 06:02
Dhuhr 12:22
Asr 15:36
Maghrib 18:42
Isha 20:12
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 04:43
Sunrise 06:01
Dhuhr 12:21
Asr 15:35
Maghrib 18:42
Isha 20:12
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 04:43
Sunrise 06:00
Dhuhr 12:21
Asr 15:34
Maghrib 18:42
Isha 20:12
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 04:42
Sunrise 06:00
Dhuhr 12:21
Asr 15:34
Maghrib 18:43
Isha 20:13
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 04:41
Sunrise 05:59
Dhuhr 12:21
Asr 15:33
Maghrib 18:43
Isha 20:13
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 04:41
Sunrise 05:59
Dhuhr 12:21
Asr 15:33
Maghrib 18:43
Isha 20:13