Prayer calendar for Apr 2022 in Ruwi

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 04:40
Sunrise 05:58
Dhuhr 12:10
Asr 15:37
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 04:39
Sunrise 05:57
Dhuhr 12:09
Asr 15:37
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 04:38
Sunrise 05:56
Dhuhr 12:09
Asr 15:37
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 04:37
Sunrise 05:55
Dhuhr 12:09
Asr 15:36
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 04:36
Sunrise 05:54
Dhuhr 12:09
Asr 15:36
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 04:35
Sunrise 05:53
Dhuhr 12:08
Asr 15:36
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 04:34
Sunrise 05:53
Dhuhr 12:08
Asr 15:36
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 04:33
Sunrise 05:52
Dhuhr 12:08
Asr 15:35
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 04:32
Sunrise 05:51
Dhuhr 12:07
Asr 15:35
Maghrib 18:25
Isha 19:55
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 04:30
Sunrise 05:50
Dhuhr 12:07
Asr 15:35
Maghrib 18:25
Isha 19:55
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 04:29
Sunrise 05:49
Dhuhr 12:07
Asr 15:34
Maghrib 18:25
Isha 19:55
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 04:28
Sunrise 05:48
Dhuhr 12:07
Asr 15:34
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 04:27
Sunrise 05:47
Dhuhr 12:06
Asr 15:34
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 04:26
Sunrise 05:46
Dhuhr 12:06
Asr 15:34
Maghrib 18:27
Isha 19:57
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 04:25
Sunrise 05:45
Dhuhr 12:06
Asr 15:33
Maghrib 18:27
Isha 19:57
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 04:24
Sunrise 05:44
Dhuhr 12:06
Asr 15:33
Maghrib 18:27
Isha 19:57
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 04:23
Sunrise 05:43
Dhuhr 12:05
Asr 15:33
Maghrib 18:28
Isha 19:58
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 04:22
Sunrise 05:42
Dhuhr 12:05
Asr 15:32
Maghrib 18:28
Isha 19:58
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 04:21
Sunrise 05:42
Dhuhr 12:05
Asr 15:32
Maghrib 18:29
Isha 19:59
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 04:20
Sunrise 05:41
Dhuhr 12:05
Asr 15:32
Maghrib 18:29
Isha 19:59
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 04:19
Sunrise 05:40
Dhuhr 12:05
Asr 15:31
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 04:18
Sunrise 05:39
Dhuhr 12:04
Asr 15:31
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 04:17
Sunrise 05:38
Dhuhr 12:04
Asr 15:31
Maghrib 18:30
Isha 20:00
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 04:16
Sunrise 05:38
Dhuhr 12:04
Asr 15:31
Maghrib 18:31
Isha 20:01
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 04:15
Sunrise 05:37
Dhuhr 12:04
Asr 15:30
Maghrib 18:31
Isha 20:01
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 04:14
Sunrise 05:36
Dhuhr 12:04
Asr 15:30
Maghrib 18:32
Isha 20:02
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 04:13
Sunrise 05:35
Dhuhr 12:04
Asr 15:30
Maghrib 18:32
Isha 20:02
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 04:12
Sunrise 05:34
Dhuhr 12:03
Asr 15:29
Maghrib 18:33
Isha 20:03
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 04:11
Sunrise 05:34
Dhuhr 12:03
Asr 15:29
Maghrib 18:33
Isha 20:03
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 04:10
Sunrise 05:33
Dhuhr 12:03
Asr 15:29
Maghrib 18:34
Isha 20:04