Prayer calendar for Apr 2022 in Basra

2022-04-01 | Fri | 28-8-1443
Fajr 04:15
Sunrise 05:38
Dhuhr 11:53
Asr 15:24
Maghrib 18:08
Isha 19:38
2022-04-02 | Sat | 29-8-1443
Fajr 04:13
Sunrise 05:37
Dhuhr 11:52
Asr 15:25
Maghrib 18:08
Isha 19:38
2022-04-03 | Sun | 01-9-1443
Fajr 04:12
Sunrise 05:36
Dhuhr 11:52
Asr 15:25
Maghrib 18:09
Isha 19:39
2022-04-04 | Mon | 02-9-1443
Fajr 04:11
Sunrise 05:35
Dhuhr 11:52
Asr 15:25
Maghrib 18:10
Isha 19:40
2022-04-05 | Tue | 03-9-1443
Fajr 04:09
Sunrise 05:34
Dhuhr 11:52
Asr 15:25
Maghrib 18:10
Isha 19:40
2022-04-06 | Wed | 04-9-1443
Fajr 04:08
Sunrise 05:32
Dhuhr 11:51
Asr 15:25
Maghrib 18:11
Isha 19:41
2022-04-07 | Thu | 05-9-1443
Fajr 04:07
Sunrise 05:31
Dhuhr 11:51
Asr 15:25
Maghrib 18:11
Isha 19:41
2022-04-08 | Fri | 06-9-1443
Fajr 04:05
Sunrise 05:30
Dhuhr 11:51
Asr 15:25
Maghrib 18:12
Isha 19:42
2022-04-09 | Sat | 07-9-1443
Fajr 04:04
Sunrise 05:29
Dhuhr 11:50
Asr 15:25
Maghrib 18:13
Isha 19:43
2022-04-10 | Sun | 08-9-1443
Fajr 04:02
Sunrise 05:28
Dhuhr 11:50
Asr 15:24
Maghrib 18:13
Isha 19:43
2022-04-11 | Mon | 09-9-1443
Fajr 04:01
Sunrise 05:26
Dhuhr 11:50
Asr 15:24
Maghrib 18:14
Isha 19:44
2022-04-12 | Tue | 10-9-1443
Fajr 04:00
Sunrise 05:25
Dhuhr 11:50
Asr 15:24
Maghrib 18:15
Isha 19:45
2022-04-13 | Wed | 11-9-1443
Fajr 03:58
Sunrise 05:24
Dhuhr 11:49
Asr 15:24
Maghrib 18:15
Isha 19:45
2022-04-14 | Thu | 12-9-1443
Fajr 03:57
Sunrise 05:23
Dhuhr 11:49
Asr 15:24
Maghrib 18:16
Isha 19:46
2022-04-15 | Fri | 13-9-1443
Fajr 03:56
Sunrise 05:22
Dhuhr 11:49
Asr 15:24
Maghrib 18:16
Isha 19:46
2022-04-16 | Sat | 14-9-1443
Fajr 03:54
Sunrise 05:21
Dhuhr 11:49
Asr 15:24
Maghrib 18:17
Isha 19:47
2022-04-17 | Sun | 15-9-1443
Fajr 03:53
Sunrise 05:20
Dhuhr 11:48
Asr 15:24
Maghrib 18:18
Isha 19:48
2022-04-18 | Mon | 16-9-1443
Fajr 03:52
Sunrise 05:19
Dhuhr 11:48
Asr 15:24
Maghrib 18:18
Isha 19:48
2022-04-19 | Tue | 17-9-1443
Fajr 03:50
Sunrise 05:17
Dhuhr 11:48
Asr 15:24
Maghrib 18:19
Isha 19:49
2022-04-20 | Wed | 18-9-1443
Fajr 03:49
Sunrise 05:16
Dhuhr 11:48
Asr 15:24
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-04-21 | Thu | 19-9-1443
Fajr 03:48
Sunrise 05:15
Dhuhr 11:48
Asr 15:24
Maghrib 18:20
Isha 19:50
2022-04-22 | Fri | 20-9-1443
Fajr 03:47
Sunrise 05:14
Dhuhr 11:47
Asr 15:24
Maghrib 18:21
Isha 19:51
2022-04-23 | Sat | 21-9-1443
Fajr 03:45
Sunrise 05:13
Dhuhr 11:47
Asr 15:24
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-24 | Sun | 22-9-1443
Fajr 03:44
Sunrise 05:12
Dhuhr 11:47
Asr 15:24
Maghrib 18:22
Isha 19:52
2022-04-25 | Mon | 23-9-1443
Fajr 03:43
Sunrise 05:11
Dhuhr 11:47
Asr 15:24
Maghrib 18:23
Isha 19:53
2022-04-26 | Tue | 24-9-1443
Fajr 03:41
Sunrise 05:10
Dhuhr 11:47
Asr 15:24
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-04-27 | Wed | 25-9-1443
Fajr 03:40
Sunrise 05:09
Dhuhr 11:47
Asr 15:24
Maghrib 18:24
Isha 19:54
2022-04-28 | Thu | 26-9-1443
Fajr 03:39
Sunrise 05:08
Dhuhr 11:46
Asr 15:24
Maghrib 18:25
Isha 19:55
2022-04-29 | Fri | 27-9-1443
Fajr 03:38
Sunrise 05:07
Dhuhr 11:46
Asr 15:24
Maghrib 18:26
Isha 19:56
2022-04-30 | Sat | 28-9-1443
Fajr 03:37
Sunrise 05:06
Dhuhr 11:46
Asr 15:23
Maghrib 18:26
Isha 19:56