Prayer calendar for Feb 2022 in Sabha

2022-02-01 | Tue | 28-6-1443
Fajr 06:26
Sunrise 07:48
Dhuhr 13:16
Asr 16:22
Maghrib 18:44
Isha 20:14
2022-02-02 | Wed | 29-6-1443
Fajr 06:26
Sunrise 07:47
Dhuhr 13:16
Asr 16:22
Maghrib 18:45
Isha 20:15
2022-02-03 | Thu | 01-7-1443
Fajr 06:25
Sunrise 07:47
Dhuhr 13:16
Asr 16:23
Maghrib 18:45
Isha 20:15
2022-02-04 | Fri | 02-7-1443
Fajr 06:25
Sunrise 07:46
Dhuhr 13:16
Asr 16:24
Maghrib 18:46
Isha 20:16
2022-02-05 | Sat | 03-7-1443
Fajr 06:24
Sunrise 07:46
Dhuhr 13:16
Asr 16:24
Maghrib 18:47
Isha 20:17
2022-02-06 | Sun | 04-7-1443
Fajr 06:24
Sunrise 07:45
Dhuhr 13:16
Asr 16:25
Maghrib 18:48
Isha 20:18
2022-02-07 | Mon | 05-7-1443
Fajr 06:23
Sunrise 07:44
Dhuhr 13:16
Asr 16:25
Maghrib 18:48
Isha 20:18
2022-02-08 | Tue | 06-7-1443
Fajr 06:23
Sunrise 07:44
Dhuhr 13:16
Asr 16:26
Maghrib 18:49
Isha 20:19
2022-02-09 | Wed | 07-7-1443
Fajr 06:22
Sunrise 07:43
Dhuhr 13:16
Asr 16:26
Maghrib 18:50
Isha 20:20
2022-02-10 | Thu | 08-7-1443
Fajr 06:22
Sunrise 07:42
Dhuhr 13:16
Asr 16:27
Maghrib 18:51
Isha 20:21
2022-02-11 | Fri | 09-7-1443
Fajr 06:21
Sunrise 07:42
Dhuhr 13:16
Asr 16:27
Maghrib 18:51
Isha 20:21
2022-02-12 | Sat | 10-7-1443
Fajr 06:20
Sunrise 07:41
Dhuhr 13:16
Asr 16:28
Maghrib 18:52
Isha 20:22
2022-02-13 | Sun | 11-7-1443
Fajr 06:20
Sunrise 07:40
Dhuhr 13:16
Asr 16:28
Maghrib 18:53
Isha 20:23
2022-02-14 | Mon | 12-7-1443
Fajr 06:19
Sunrise 07:40
Dhuhr 13:16
Asr 16:29
Maghrib 18:53
Isha 20:23
2022-02-15 | Tue | 13-7-1443
Fajr 06:18
Sunrise 07:39
Dhuhr 13:16
Asr 16:29
Maghrib 18:54
Isha 20:24
2022-02-16 | Wed | 14-7-1443
Fajr 06:18
Sunrise 07:38
Dhuhr 13:16
Asr 16:30
Maghrib 18:55
Isha 20:25
2022-02-17 | Thu | 15-7-1443
Fajr 06:17
Sunrise 07:37
Dhuhr 13:16
Asr 16:30
Maghrib 18:56
Isha 20:26
2022-02-18 | Fri | 16-7-1443
Fajr 06:16
Sunrise 07:36
Dhuhr 13:16
Asr 16:31
Maghrib 18:56
Isha 20:26
2022-02-19 | Sat | 17-7-1443
Fajr 06:15
Sunrise 07:36
Dhuhr 13:16
Asr 16:31
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-02-20 | Sun | 18-7-1443
Fajr 06:15
Sunrise 07:35
Dhuhr 13:16
Asr 16:31
Maghrib 18:57
Isha 20:27
2022-02-21 | Mon | 19-7-1443
Fajr 06:14
Sunrise 07:34
Dhuhr 13:16
Asr 16:32
Maghrib 18:58
Isha 20:28
2022-02-22 | Tue | 20-7-1443
Fajr 06:13
Sunrise 07:33
Dhuhr 13:16
Asr 16:32
Maghrib 18:59
Isha 20:29
2022-02-23 | Wed | 21-7-1443
Fajr 06:12
Sunrise 07:32
Dhuhr 13:16
Asr 16:32
Maghrib 18:59
Isha 20:29
2022-02-24 | Thu | 22-7-1443
Fajr 06:11
Sunrise 07:31
Dhuhr 13:15
Asr 16:33
Maghrib 19:00
Isha 20:30
2022-02-25 | Fri | 23-7-1443
Fajr 06:11
Sunrise 07:30
Dhuhr 13:15
Asr 16:33
Maghrib 19:01
Isha 20:31
2022-02-26 | Sat | 24-7-1443
Fajr 06:10
Sunrise 07:29
Dhuhr 13:15
Asr 16:33
Maghrib 19:01
Isha 20:31
2022-02-27 | Sun | 25-7-1443
Fajr 06:09
Sunrise 07:28
Dhuhr 13:15
Asr 16:34
Maghrib 19:02
Isha 20:32
2022-02-28 | Mon | 26-7-1443
Fajr 06:08
Sunrise 07:27
Dhuhr 13:15
Asr 16:34
Maghrib 19:02
Isha 20:32