Prayer calendar for Jan 2022 in Fujairah

2022-01-01 | Sat | 27-5-1443
Fajr 05:36
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:18
Asr 15:17
Maghrib 17:37
Isha 19:07
2022-01-02 | Sun | 28-5-1443
Fajr 05:37
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:19
Asr 15:17
Maghrib 17:37
Isha 19:07
2022-01-03 | Mon | 29-5-1443
Fajr 05:37
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:19
Asr 15:18
Maghrib 17:38
Isha 19:08
2022-01-04 | Tue | 30-5-1443
Fajr 05:37
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:20
Asr 15:19
Maghrib 17:39
Isha 19:09
2022-01-05 | Wed | 01-6-1443
Fajr 05:37
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:20
Asr 15:19
Maghrib 17:39
Isha 19:09
2022-01-06 | Thu | 02-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:20
Asr 15:20
Maghrib 17:40
Isha 19:10
2022-01-07 | Fri | 03-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:21
Asr 15:21
Maghrib 17:41
Isha 19:11
2022-01-08 | Sat | 04-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:21
Asr 15:21
Maghrib 17:41
Isha 19:11
2022-01-09 | Sun | 05-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:22
Asr 15:22
Maghrib 17:42
Isha 19:12
2022-01-10 | Mon | 06-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:22
Asr 15:23
Maghrib 17:43
Isha 19:13
2022-01-11 | Tue | 07-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:23
Asr 15:23
Maghrib 17:44
Isha 19:14
2022-01-12 | Wed | 08-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:23
Asr 15:24
Maghrib 17:44
Isha 19:14
2022-01-13 | Thu | 09-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:23
Asr 15:25
Maghrib 17:45
Isha 19:15
2022-01-14 | Fri | 10-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:24
Asr 15:25
Maghrib 17:46
Isha 19:16
2022-01-15 | Sat | 11-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:24
Asr 15:26
Maghrib 17:47
Isha 19:17
2022-01-16 | Sun | 12-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:24
Asr 15:27
Maghrib 17:47
Isha 19:17
2022-01-17 | Mon | 13-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:25
Asr 15:27
Maghrib 17:48
Isha 19:18
2022-01-18 | Tue | 14-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:02
Dhuhr 12:25
Asr 15:28
Maghrib 17:49
Isha 19:19
2022-01-19 | Wed | 15-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:25
Asr 15:29
Maghrib 17:50
Isha 19:20
2022-01-20 | Thu | 16-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:26
Asr 15:29
Maghrib 17:50
Isha 19:20
2022-01-21 | Fri | 17-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:26
Asr 15:30
Maghrib 17:51
Isha 19:21
2022-01-22 | Sat | 18-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:26
Asr 15:31
Maghrib 17:52
Isha 19:22
2022-01-23 | Sun | 19-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:01
Dhuhr 12:26
Asr 15:31
Maghrib 17:53
Isha 19:23
2022-01-24 | Mon | 20-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:27
Asr 15:32
Maghrib 17:53
Isha 19:23
2022-01-25 | Tue | 21-6-1443
Fajr 05:39
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:27
Asr 15:32
Maghrib 17:54
Isha 19:24
2022-01-26 | Wed | 22-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:27
Asr 15:33
Maghrib 17:55
Isha 19:25
2022-01-27 | Thu | 23-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 07:00
Dhuhr 12:27
Asr 15:34
Maghrib 17:56
Isha 19:26
2022-01-28 | Fri | 24-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 06:59
Dhuhr 12:28
Asr 15:34
Maghrib 17:56
Isha 19:26
2022-01-29 | Sat | 25-6-1443
Fajr 05:38
Sunrise 06:59
Dhuhr 12:28
Asr 15:35
Maghrib 17:57
Isha 19:27
2022-01-30 | Sun | 26-6-1443
Fajr 05:37
Sunrise 06:58
Dhuhr 12:28
Asr 15:36
Maghrib 17:58
Isha 19:28
2022-01-31 | Mon | 27-6-1443
Fajr 05:37
Sunrise 06:58
Dhuhr 12:28
Asr 15:36
Maghrib 17:58
Isha 19:28