Prayer calendar for Jan 2022 in Donetsk

2022-01-01 | Sat | 27-5-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:19
Dhuhr 11:32
Asr 13:29
Maghrib 15:46
Isha 17:16
2022-01-02 | Sun | 28-5-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:19
Dhuhr 11:33
Asr 13:29
Maghrib 15:47
Isha 17:17
2022-01-03 | Mon | 29-5-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:19
Dhuhr 11:33
Asr 13:30
Maghrib 15:48
Isha 17:18
2022-01-04 | Tue | 30-5-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:18
Dhuhr 11:34
Asr 13:31
Maghrib 15:49
Isha 17:19
2022-01-05 | Wed | 01-6-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:18
Dhuhr 11:34
Asr 13:32
Maghrib 15:50
Isha 17:20
2022-01-06 | Thu | 02-6-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:18
Dhuhr 11:35
Asr 13:33
Maghrib 15:51
Isha 17:21
2022-01-07 | Fri | 03-6-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:18
Dhuhr 11:35
Asr 13:34
Maghrib 15:53
Isha 17:23
2022-01-08 | Sat | 04-6-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:17
Dhuhr 11:35
Asr 13:35
Maghrib 15:54
Isha 17:24
2022-01-09 | Sun | 05-6-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:17
Dhuhr 11:36
Asr 13:36
Maghrib 15:55
Isha 17:25
2022-01-10 | Mon | 06-6-1443
Fajr 05:22
Sunrise 07:17
Dhuhr 11:36
Asr 13:37
Maghrib 15:56
Isha 17:26
2022-01-11 | Tue | 07-6-1443
Fajr 05:21
Sunrise 07:16
Dhuhr 11:37
Asr 13:38
Maghrib 15:58
Isha 17:28
2022-01-12 | Wed | 08-6-1443
Fajr 05:21
Sunrise 07:16
Dhuhr 11:37
Asr 13:40
Maghrib 15:59
Isha 17:29
2022-01-13 | Thu | 09-6-1443
Fajr 05:21
Sunrise 07:15
Dhuhr 11:37
Asr 13:41
Maghrib 16:00
Isha 17:30
2022-01-14 | Fri | 10-6-1443
Fajr 05:20
Sunrise 07:15
Dhuhr 11:38
Asr 13:42
Maghrib 16:01
Isha 17:31
2022-01-15 | Sat | 11-6-1443
Fajr 05:20
Sunrise 07:14
Dhuhr 11:38
Asr 13:43
Maghrib 16:03
Isha 17:33
2022-01-16 | Sun | 12-6-1443
Fajr 05:20
Sunrise 07:13
Dhuhr 11:39
Asr 13:44
Maghrib 16:04
Isha 17:34
2022-01-17 | Mon | 13-6-1443
Fajr 05:19
Sunrise 07:13
Dhuhr 11:39
Asr 13:45
Maghrib 16:06
Isha 17:36
2022-01-18 | Tue | 14-6-1443
Fajr 05:18
Sunrise 07:12
Dhuhr 11:39
Asr 13:47
Maghrib 16:07
Isha 17:37
2022-01-19 | Wed | 15-6-1443
Fajr 05:18
Sunrise 07:11
Dhuhr 11:39
Asr 13:48
Maghrib 16:09
Isha 17:39
2022-01-20 | Thu | 16-6-1443
Fajr 05:17
Sunrise 07:10
Dhuhr 11:40
Asr 13:49
Maghrib 16:10
Isha 17:40
2022-01-21 | Fri | 17-6-1443
Fajr 05:17
Sunrise 07:09
Dhuhr 11:40
Asr 13:50
Maghrib 16:12
Isha 17:42
2022-01-22 | Sat | 18-6-1443
Fajr 05:16
Sunrise 07:08
Dhuhr 11:40
Asr 13:52
Maghrib 16:13
Isha 17:43
2022-01-23 | Sun | 19-6-1443
Fajr 05:15
Sunrise 07:07
Dhuhr 11:41
Asr 13:53
Maghrib 16:15
Isha 17:45
2022-01-24 | Mon | 20-6-1443
Fajr 05:14
Sunrise 07:06
Dhuhr 11:41
Asr 13:54
Maghrib 16:16
Isha 17:46
2022-01-25 | Tue | 21-6-1443
Fajr 05:14
Sunrise 07:05
Dhuhr 11:41
Asr 13:55
Maghrib 16:18
Isha 17:48
2022-01-26 | Wed | 22-6-1443
Fajr 05:13
Sunrise 07:04
Dhuhr 11:41
Asr 13:57
Maghrib 16:19
Isha 17:49
2022-01-27 | Thu | 23-6-1443
Fajr 05:12
Sunrise 07:03
Dhuhr 11:42
Asr 13:58
Maghrib 16:21
Isha 17:51
2022-01-28 | Fri | 24-6-1443
Fajr 05:11
Sunrise 07:02
Dhuhr 11:42
Asr 13:59
Maghrib 16:22
Isha 17:52
2022-01-29 | Sat | 25-6-1443
Fajr 05:10
Sunrise 07:01
Dhuhr 11:42
Asr 14:01
Maghrib 16:24
Isha 17:54
2022-01-30 | Sun | 26-6-1443
Fajr 05:09
Sunrise 06:59
Dhuhr 11:42
Asr 14:02
Maghrib 16:25
Isha 17:55
2022-01-31 | Mon | 27-6-1443
Fajr 05:08
Sunrise 06:58
Dhuhr 11:42
Asr 14:03
Maghrib 16:27
Isha 17:57