Prayer calendar for Jan 2022 in Lyon

2022-01-01 | Sat | 27-5-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:22
Dhuhr 12:44
Asr 14:49
Maghrib 17:07
Isha 18:37
2022-01-02 | Sun | 28-5-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:22
Dhuhr 12:45
Asr 14:50
Maghrib 17:08
Isha 18:38
2022-01-03 | Mon | 29-5-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:22
Dhuhr 12:45
Asr 14:51
Maghrib 17:09
Isha 18:39
2022-01-04 | Tue | 30-5-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:22
Dhuhr 12:46
Asr 14:52
Maghrib 17:10
Isha 18:40
2022-01-05 | Wed | 01-6-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:22
Dhuhr 12:46
Asr 14:53
Maghrib 17:11
Isha 18:41
2022-01-06 | Thu | 02-6-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:21
Dhuhr 12:46
Asr 14:54
Maghrib 17:12
Isha 18:42
2022-01-07 | Fri | 03-6-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:21
Dhuhr 12:47
Asr 14:54
Maghrib 17:13
Isha 18:43
2022-01-08 | Sat | 04-6-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:21
Dhuhr 12:47
Asr 14:55
Maghrib 17:14
Isha 18:44
2022-01-09 | Sun | 05-6-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:21
Dhuhr 12:48
Asr 14:57
Maghrib 17:15
Isha 18:45
2022-01-10 | Mon | 06-6-1443
Fajr 06:31
Sunrise 08:20
Dhuhr 12:48
Asr 14:58
Maghrib 17:16
Isha 18:46
2022-01-11 | Tue | 07-6-1443
Fajr 06:30
Sunrise 08:20
Dhuhr 12:49
Asr 14:59
Maghrib 17:18
Isha 18:48
2022-01-12 | Wed | 08-6-1443
Fajr 06:30
Sunrise 08:19
Dhuhr 12:49
Asr 15:00
Maghrib 17:19
Isha 18:49
2022-01-13 | Thu | 09-6-1443
Fajr 06:30
Sunrise 08:19
Dhuhr 12:49
Asr 15:01
Maghrib 17:20
Isha 18:50
2022-01-14 | Fri | 10-6-1443
Fajr 06:29
Sunrise 08:18
Dhuhr 12:50
Asr 15:02
Maghrib 17:21
Isha 18:51
2022-01-15 | Sat | 11-6-1443
Fajr 06:29
Sunrise 08:18
Dhuhr 12:50
Asr 15:03
Maghrib 17:23
Isha 18:53
2022-01-16 | Sun | 12-6-1443
Fajr 06:29
Sunrise 08:17
Dhuhr 12:50
Asr 15:04
Maghrib 17:24
Isha 18:54
2022-01-17 | Mon | 13-6-1443
Fajr 06:28
Sunrise 08:17
Dhuhr 12:51
Asr 15:05
Maghrib 17:25
Isha 18:55
2022-01-18 | Tue | 14-6-1443
Fajr 06:28
Sunrise 08:16
Dhuhr 12:51
Asr 15:06
Maghrib 17:27
Isha 18:57
2022-01-19 | Wed | 15-6-1443
Fajr 06:27
Sunrise 08:15
Dhuhr 12:51
Asr 15:08
Maghrib 17:28
Isha 18:58
2022-01-20 | Thu | 16-6-1443
Fajr 06:27
Sunrise 08:15
Dhuhr 12:52
Asr 15:09
Maghrib 17:29
Isha 18:59
2022-01-21 | Fri | 17-6-1443
Fajr 06:26
Sunrise 08:14
Dhuhr 12:52
Asr 15:10
Maghrib 17:31
Isha 19:01
2022-01-22 | Sat | 18-6-1443
Fajr 06:26
Sunrise 08:13
Dhuhr 12:52
Asr 15:11
Maghrib 17:32
Isha 19:02
2022-01-23 | Sun | 19-6-1443
Fajr 06:25
Sunrise 08:12
Dhuhr 12:52
Asr 15:12
Maghrib 17:34
Isha 19:04
2022-01-24 | Mon | 20-6-1443
Fajr 06:24
Sunrise 08:11
Dhuhr 12:53
Asr 15:13
Maghrib 17:35
Isha 19:05
2022-01-25 | Tue | 21-6-1443
Fajr 06:23
Sunrise 08:10
Dhuhr 12:53
Asr 15:15
Maghrib 17:36
Isha 19:06
2022-01-26 | Wed | 22-6-1443
Fajr 06:23
Sunrise 08:09
Dhuhr 12:53
Asr 15:16
Maghrib 17:38
Isha 19:08
2022-01-27 | Thu | 23-6-1443
Fajr 06:22
Sunrise 08:08
Dhuhr 12:53
Asr 15:17
Maghrib 17:39
Isha 19:09
2022-01-28 | Fri | 24-6-1443
Fajr 06:21
Sunrise 08:07
Dhuhr 12:54
Asr 15:18
Maghrib 17:41
Isha 19:11
2022-01-29 | Sat | 25-6-1443
Fajr 06:20
Sunrise 08:06
Dhuhr 12:54
Asr 15:19
Maghrib 17:42
Isha 19:12
2022-01-30 | Sun | 26-6-1443
Fajr 06:19
Sunrise 08:05
Dhuhr 12:54
Asr 15:21
Maghrib 17:44
Isha 19:14
2022-01-31 | Mon | 27-6-1443
Fajr 06:18
Sunrise 08:04
Dhuhr 12:54
Asr 15:22
Maghrib 17:45
Isha 19:15